Paano Naiiba ang Social Pulse Asia?

SP.A surveysare different.  We aim to change an industry practice, and make it better for you.  Here’s how. Answer surveys.  Get paid once. In the prevailing system, you answer questions and you get paid, once.  But your answers are sold multiple times to multiple users.  So payment to you is once but earnings on your […]

Sino ang may ari ng mga sagot at mga kuwento ko?

Sa Social Pulse Asiaang mga Tagasagot angnagmamayari ng kanilangmga kasagutan. Ito ay dahil:naiiba angmga SP.A surveys. Layunin naminmabago ang isangnakagawiang patakaranpara gawing masmabuti para sa inyo. Ganito poang gagawin namin. Sumagot ng survey.Minsan lang mababayaran. Sa umiiral na sistema,sasagot kayo ng surveyat mababayaran kayong isang beses lang. Pero ang inyong mga sagotay mabebenta ng paulit-ulitsa […]