Mensahe Para sa Kailangang Pahintulot

-

Paumanhin po pero kailangan ang pahintulot ng inyong magulang o legal na tagapamahala kung kayo ay edad 17 pababa para makalahok sa mga SP.A surveys. Kapag nakuha nyo na po ang inyong pahintulot, mangyari po na bumalik sa email na pinadala sa inyo ng SP.A at i-click ang nilalaman nitong survey link. Makakatanggap po kayo ng bagong “token” at kapag umabot na po kayo sa parehas na tanong na ito, puwede na po kayo sumagot ng Oo. Salamat po sa oras at interes ninyo sa SP.A surveys.