Sino ang may ari ng mga sagot at mga kuwento ko?

-

Sa Social Pulse Asia
ang mga Tagasagot ang
nagmamayari ng kanilang
mga kasagutan.

Ito ay dahil:
naiiba ang
mga SP.A surveys.


Layunin namin
mabago ang isang
nakagawiang patakaran
para gawing mas
mabuti para sa inyo.

Ganito po
ang gagawin namin.

Sumagot ng survey.
Minsan lang mababayaran.


Sa umiiral na sistema,
sasagot kayo ng survey
at mababayaran kayo
ng isang beses lang.

Pero ang inyong mga sagot
ay mabebenta ng paulit-ulit
sa iba’t-ibang mamimili nito.

Ang pagbayad sa inyo
ay isang beses lang
pero ang kita sa
mga sagot ninyo
ay paulit ulit.

Ang inyong mga sagot
ay inyong propyodad.
Kayo ang nagmamayari nito.


Ang inyong mga sagot
ay inyong propyodad.
Kayo ang nagmamayari nito.

Lahat ng tao ay may
mga ideya at opinyon.
Ngunit naglalaan kayo
ng oras at pagod
para maisaad itong
mga ideya at opinyon
sa porma ng
mga kasagutan.

Kaya masasabi natin
na ang inyong mga kasagutan
ay inyong mga propyodad.

Ang pagbigay ninyo
ng mga kasagutan
ay hindi pagbebenta
ng inyong propyodad.
Pinapaarkila lamang ninyo ito.


Pag nag bibigay kayo ng mga sagot,
hindi ninyo binebenta ang inyong propyodad.
Ang mga survey na kumukuha ng inyong mga sagot
ay nagaarkila nito sa inyo.

Bilang mga inarkilang propyodad
dapat may matanggap kayong
tuloy-tuloy na bayad pang-arkila galing dito.
Hindi dapat isang beses lang
ang bayad sa inyo para sa mga sagot ninyo.

Parehas lang ang sitwasyong ito
sa sitwasyon ng mga may-akda.
Hindi binebenta ng may akda
ang kanilang mga utak.

Pinapaarkila nila ang kanilang
mga ideya at imahinasyon
(na ngayo’y nasa porma ng salita)
sa mga tagapaglathala
na syang naman nagsasaayos
nitong mga salita sa
porma ng isang libro.

Pero sa kada librong mabebenta
nakakatanggap ng karampatan
at tuloy-tuloy na bayad
ang may-akda ng libro.

Kaya’t sa mga SP.A surveys
sumasagot kayo ng mga tanong.
At makakatanggap kayo ng bayad
sa kada mabebenta ang mga surveys
na kinasasalihan ninyo.

Ang mga SP.A surveys
ay umaarkila sa inyong mga kasagutan.
Kaya’t sa SP.A, hindi kailanman mawawala
ang paymamayari ninyo ng mga ito.

Sa SP.A kayo ay mga may-ari ng propyodad
na kumikita sa pagpaarkila nitong mga
propyodad sa SP.A.

Lahat tayo ay kikita – ng tuloy-tuloy.