Ibahagi ang inyong mga kuwento. Maging isang Tagasagot

-

Kung mag-sign up ka ngayon para maging tagasagot ng Social Pulse Asia, maaari ka nang magsimula agad sa pagbabahagi ng iyong mga kuwento. Puwede ka nang magsimulang kumita agad!

Pero bakit nga ba ako kailangan maging isang kuwentista/tagasagot?

Ang isang kuwento ay kailangang isalaysay. 

Maaaring hindi sa lahat ng panahon kailangan ibahagi sa iba ang mga kuwento natin. Ngunit siguradong sa ating sarili mismo, kailangang laging malinaw kung ano ang mga mensahe at turo ng ating mga kuwento. Totoong mas lumilinaw ang kahulugan ng mga kuwento kapag tinitignan natin ang sitwasyon o pangyayari matapos itong maganap.

At dahil tayong lahat ay magkakaugnay, ang iyong mga kwento ay siguradong konektado sa iba’t-ibang paraan sa mga kuwento ng iba. 

Kapag napakinggan ang mga kuwento mo ng isang taong namomobrlema, maaari itong makatulong sa kanyang pagdedesisyon.

Kapag napakinggan ang mga kuwento mo, maaaring makatulong ito sa paglinaw ng iba’t-ibang mga pinagpipiliang aksyon.

Kapag napakinggan ang mga kuwento mo, maaaring makatulong ito para maghilom at magunlad ang lipunan.   

At paano ba dapat maging isang kuwentistatTagasagot?

Una, dapat ay may ganap kang kontrol. Ang pagkuwento mo at pagsagot sa mga tanong ay dapat sangayon sa iyong mga alituntunin. Ikaw ang dapat nagdesesisyon kung anong mga kuwento ang ikukuwento (privacy), kung nakatago o hindi ang iyong pangalan bilang may-akda (confidentiality), at kung ang iyong mga sinabi sa mga kuwento ay maiuugnay sa iyo bilang may-akda (anonymity).

Pangalawa, ikaw ang nagmamay-ari  ng iyong mga kwento. Ang iyong oras sa pagkukuwento at para sa tuloy-tuloy mong pagkukwento, ay dapat may karampatang bayad.

Subalit ang pagkakaroon ng kontrol at pagmamay-ari sa ating mga kuwento ay may katapat na mga responsibilidad.

Una, ang mga mambabasa ay may karapatang magbasa ng mga totoong kuwento – mga kuwento na sumasalamin sa mga mismong mga pagmumunimuni ng kuwentista. Walang tama o maling perspektiba – mayroon lang totoong perspektiba. ng kwento, yan ang katotohan. Kung ang isang kuwento ay tumatalakay sa mga aktuwal mong mga naranasan, then iyan ay isang totoong kuwento.

Pangalawa, naaakit ang mga mambabasa sa mga kuwento ng isang kapani-paniwalang (credible) kuwentista. Kung mas malalim ang pagkakilala ng mga mambabasa sa kuwentista – ang kalagayan nito sa buhay, ang mga pinagdaanan nito,  ang mga hinaharap na hamon at mga tagumpay nito –  mas maraming basehan ang mga mambabasa para masuri ang reputasyon ng kuwentista patungkol sa mga ikinukuwento nya.

Ang Paraan ng Pagkukuwento sa Social Pulse Asia (SP. A)

Sa SP. A ang mga kuwentista at mga mambabasa ay sabay-sabay na umuunlad. May dalawang katangian ang konteksto ng pagkukuwento sa SP.A:

Una, ligtas (secure) at malaya ang pagbabahagi ng mga kuwento.

Ito ay ginagarantiyahan ng SP.A sa Privacy, Confidentiality and Anonymity PolicyVerified Respondent Terms and Conditions, and General Terms and Conditions.

Pangalawa, tuloy-tuloy ang kita ng mga kuwentista.

To access these multiple income sources, SP.A works with the RESPONDENTS.COOP which provide representation, management, financial and promotional services for its members who are mainly respondents.

Para maisakatuparan ang iba’t-ibang paraan ng kita sa pagkukuwento, ang SP. A ay nakikipag-ugnayan sa RESPONDENTS.COOP. Ang kooperatibang ito ang, una, syang tumatayo bilang kinatawan ng mga tagasagot; pangalawa, tumutulong sa pamamahala sa mga tagasagot; pangatlo, nagbibigay ng suportang pang-pinansyal at pang-promosyonal sa mga miyembro nito na syang mga tagasagot.

May apat na pinanggagalingan ang kita.

2.1. Respondent-based income

Ang mga tagasagot ay may bayad – pang-isahan bayad at tuloy-tuloy na bayad – para sa mga kuwentong isinumite at na-ilathala at para sa mga surveys na sinagutan ng buo at maayos. Mag-click sa Respondent-Based Income (seksyon bilang 4 at 7) para sa mga karagdagang detalye.

2.2. Group-based income

Mas maayos at mas epektibong nakakapagtrabaho ang mga tagasagot kapag sila ay kabilang ng mga grupo na kinabibilangan ng kani-kanilang mga kaibigan, kamaganak o katrabaho. Ang mga grupo ay may hiwalay na bayad para sa pagtulong nito sa mga miyembro. Ang mga grupo ang syang nagbeberipika ng mga katauhan at pagkakakilanlan ng mga tagasagot. Tinatrabaho din ng mga grupo ang pagpapadami ng mga miyembro nito. Sila rin ang tumutulong gumawa ng mga kuwento at ang pagsasanay ng mga miyembro. Mag-click sa Group-Based Income para sa mga karagdagang detalye.

2.3. Task-based income

Ang mga tagasagot ay may hiwalay na bayad para sa partikular na gawain na kailangan para sa pagsulat ng mga kuwento. Ang mga halimbawa ng mga gawaing ito ay: group admin, project manager, survey specialists, manunulat, editor, copywriters, copyeditors, artist, web specialist, marketing specialist, tagapagsalin. Nagsasagawa ang SP.A ng mga kailangang pagsasanay kung nais ng mga tagasagot na matuto ng mga bagong kasanayan. Mag-click sa Task-Based Income (seksyon bilang 3) and Respondent-Based Income (seksyon bilang 6.3) para sa mga karagdagang detalye.

2.4 Coop-based income

Dahil miyembro ng kooperatiba ang mga tagasagot, kumikita din sila sa pamamagitan ng profit sharing o mga dibidendo nito. May hiwalay na bayad ang kooperatiba para sa tinutulong nito sa mga tagasagot. Mag-click sa Coop-Based Income para sa mga karagdagang detalye.