2021 SP.A Surveys sa Buong Bansa

-

Salamat po sa inyong interes na sumali sa 2021 Social Pulse Asia (SP.A) Surveys sa Buong Bansa!

PAKI-CLICK DITO PARA
SUMALI SA MGA SURVEY

ITO PO ANG
MGA MANGYAYARI

1. Isulat ang inyong email
address. Papadalhan namin
kayo ng token. Para lang sa
inyo itong token na ito.

2. Paki-sagot po ang mga
tanong sa unang survey
na nagngangalang:
IDENTITY [PH.A1].

3. Pagkatapos ninyo sa unang survey
pakihintay po ang aming senyales
kung puwede na pong tumuloy
sa sunod mga susunod na survey.

GAMITIN PO NATIN
ANG PAREHAS NA TOKEN
PARA SA LAHAT
NA SURVEYS.


4. Ang mga makakakumpleto
ng mga naaangkop na surveys,
AT MABEBERIPIKA
BILANG TOTOONG TAO,
ay makakapasok
sa ripa o bola.
(Paki tignan sa ibaba
ang kumpletong detalye
ng ripa
.)

5. Gaganapin ang ripa
sa Mayo 24, 2021.

6. Sa kada mabibili
ang mga surveys,
makakatanggap ng bayad
ang mga tagasagot.

PAKI-CLICK DITO PARA
SUMALI SA MGA SURVEY

BAKIT NAIIBA ANG
SP.A SURVEYS.

Naiiba ang
mga SP.A surveys.


Layunin namin
mabago ang isang
nakagawiang patakaran
para gawing mas
mabuti para sa inyo.

Ganito po
ang gagawin namin.

Sumagot ng survey.
Minsan lang mababayaran.


Sa umiiral na sistema,
sasagot kayo ng survey
at mababayaran kayo
ng isang beses lang.

Pero ang inyong mga sagot
ay mabebenta ng paulit-ulit
sa iba’t-ibang mamimili nito.

Ang pagbayad sa inyo
ay isang beses lang
pero ang kita sa
mga sagot ninyo
ay paulit ulit.

Ang inyong mga sagot
ay inyong propyodad.
Kayo ang nagmamayari nito.


Ang inyong mga sagot
ay inyong propyodad.
Kayo ang nagmamayari nito.

Lahat ng tao ay may
mga ideya at opinyon.
Ngunit naglalaan kayo
ng oras at pagod
para maisaad itong
mga ideya at opinyon
sa porma ng
mga kasagutan.

Kaya masasabi natin
na ang inyong mga kasagutan
ay inyong mga propyodad.

Ang pagbigay ninyo
ng mga kasagutan
ay hindi pagbebenta
ng inyong propyodad.
Pinapaarkila lamang ninyo ito.


Pag nag bibigay kayo ng mga sagot,
hindi ninyo binebenta ang inyong propyodad.
Ang mga survey na kumukuha ng inyong mga sagot
ay nagaarkila nito sa inyo.

Bilang mga inarkilang propyodad
dapat may matanggap kayong
tuloy-tuloy na bayad pang-arkila galing dito.
Hindi dapat isang beses lang
ang bayad sa inyo para sa mga sagot ninyo.

Parehas lang ang sitwasyong ito
sa sitwasyon ng mga may-akda.
Hindi binebenta ng may akda
ang kanilang mga utak.

Pinapaarkila nila ang kanilang
mga ideya at imahinasyon
(na ngayo’y nasa porma ng salita)
sa mga tagapaglathala
na syang naman nagsasaayos
nitong mga salita sa
porma ng isang libro.

Pero sa kada librong mabebenta
nakakatanggap ng karampatan
at tuloy-tuloy na bayad
ang may-akda ng libro.

Kaya’t sa mga SP.A surveys
sumasagot kayo ng mga tanong.
At makakatanggap kayo ng bayad
sa kada mabebenta ang mga surveys
na kinasasalihan ninyo.

Ang mga SP.A surveys
ay umaarkila sa inyong mga kasagutan.
Kaya’t sa SP.A, hindi kailanman mawawala
ang paymamayari ninyo ng mga ito.

Sa SP.A kayo ay mga may-ari ng propyodad
na kumikita sa pagpaarkila nitong mga
propyodad sa SP.A.

Lahat tayo ay kikita – ng tuloy-tuloy.

PAKI-CLICK DITO PARA
SUMALI SA MGA SURVEY


IMPORTANT DETAILS/
MUST READ

1.  IS YOUR DATA AND INFORMATION SAFE AND SECURE WITH SP.A?

Yes. You are in FULL control.  SP.A’s Privacy, Confidentiality and Anonymity Policy guarantees that your personal information, your identity and your answers are safe and secure and shall be used only for the purposes of the surveys.

2.  WHAT EXACTLY ARE THE NATIONWIDE SURVEYS?

The 2021 Social Pulse Asia Nationwide Surveys include three general surveys and four subject-specific surveys:

2.1. General Surveys

General surveys are applicable to all respondents.

2.1.1. Respondent Core Profile

Question on:  Identity, Demography, Family, Skills, Finances, Health, Technology, Consumption, Media and Mobility .

2.1.2. Jobs, Income and Expenses

Questions on:  Employment History (Informal Sector), Self-Employment (Informal Economy) Salaries and Benefits, Daily Income, Job Satisfaction.

2.1.3. Covid-19

Questions on:  Impacts and Adjustments (including economic, social, etc), Coping Tips and Techniques, Life During Lockdown, Vaccination Concerns and Preferences, Schooling Of Children.

2.2. Subject-Specific Surveys

Subject-specific surveys are applicable only to respondents whose personal circumstances are those targeted by the surveys.  For example, those respondents who do not own businesses cannot respond to the Business Survey; or, those respondents who are aged 31 above cannot fill-up the Youth Life Survey.

2.2.1. Business

Questions on:  Status (Formal and Informal Sector Businesses), Prospects, Innovations, Problems.

2.2.2. OFW Families (and connecting to their family members overseas)

Questions on:  Life during Covid-19, Remittances and Its Uses, Impact On Family Life, Salaries and Benefits, Job Satisfaction, Issues and Concerns.

2.2.3.  Delivery Riders

Questions on:  Quantity, Frequency, Income Earned, Tips and Tricks, Road Safety, Jokes, Rates and Fees, Complaints, Suggestions.

2.2.4.  Youth Life

Questions on:  Education, Social Media Usage, Relationships, Hobbies, Talents, Health, Lifestyle, Sports.

3. HOW CAN I JOIN THE RAFFLE TO HAVE THE CHANCE TO WIN PRIZES?

Yes please join the raffle! A total of Php72,000 in prizes are to be raffled out to 80 lucky respondents. Please see the complete mechanics here.

4. JUST SOME ASSOCIATED ADVERTISEMENTS FROM RESPONDENTS.COOP

4.1 If you’d like to win Php10,000, dream up a logo for respondents.coop!

This image has an empty alt attribute; its file name is logocontest.png
Please click the picture above to see full details.

4.2 RESPONDENTS.COOP is forming a team of doodlers to do the art work for stories of respondents. If you’d like to know more about this click here!